Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego – analiza przepisów

potencjał podmiotu trzeciego – pdf Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca może wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zdolności lub sytuację innego podmiotu, a więc wykazując dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. Powyższe stanowi uprawnienie wykonawcy, które nie może zostać w żaden sposób ograniczone przez zamawiającego. Może ono jednak  być wykonywane wyłącznie zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie prawo … Continue reading Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego – analiza przepisów

Jak wypełnić JEDZ na stronie Komisji Europejskiej – instrukcja (cz. II)

JEDZ – instrukcja wypełnienia cz. II Tym razem w załączeniu część II klucza do wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia na stronie Komisji Europejskiej. Część ta zawiera omówienie kolejnych punktów tego formularza, w takiej samej formule jak część I. Załączony klucz został tak przygotowany, aby mógł też pomóc zarówno na etapie przygotowywania wszczęcia postępowania jak i w trakcie badania ofert. Myślę, że umożliwia korzystanie z niego … Continue reading Jak wypełnić JEDZ na stronie Komisji Europejskiej – instrukcja (cz. II)

Jak wypełnić JEDZ na stronie Komisji Europejskiej – instrukcja (cz. I)

JEDZ – instrukcja wypełnienia cz. I – pdf W obecnym stanie prawnym dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny, obowiązkowe jest złożenie przez wykonawców oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust 1 w związku z art. 25a ust. 2 pzp tj.  na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dobrze przygotowany dla danego postępowania przez Zamawiającego JEDZ, … Continue reading Jak wypełnić JEDZ na stronie Komisji Europejskiej – instrukcja (cz. I)

Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zdolność techniczna lub zawodowa – dokumenty Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został między innymi art. 22d ustawy pzp, dotyczący oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Przepis ten w ust. 1 rodzajowo określa „cechy” wykonawcy, co do których zamawiający może postawić warunek udziału w postępowaniu tj. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny określony … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

sytuacja-ekonomiczna-lub-finansowa Przepisem, który zawsze należy wziąć pod uwagę przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, jest art. 22 ust. 1a ustawy pzp. Nie określa on rodzajów warunków, ale wskazuje zasady, według których zamawiający obowiązany jest te warunki formułować. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób: – proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, oraz – umożliwiający … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej