Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. II: realizacja zamówienia

podwykonawcy w realizacji umowy – pdf (ściąga) W tym wpisie ściąga stanowiąca ciąg dalszy poprzedniego wpisu, a więc dalej o podwykonawcy w zamówieniach publicznych. Tym razem o przepisach prawa zamówień publicznych regulujących udział podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, czyli po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Stosowanie przepisów dotyczących tej kwestii wymaga ostrożności i uwzględnienia ich na każdym etapie realizacji zamówienia. Ściąga zawiera zestawienie przepisów z … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. II: realizacja zamówienia

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

schemat czynności – podwykonawcy  – pdf UWAGA: W zakresie art. 36b ust. 1 pzp należy uwzględnić wpis z dnia 22.03.2018r. https://blogopzp.pl/wskazanie-nazw-podwykonawcow-w-ofercie-analiza-art-36b-ust-1-pzp-na-podstawie-opinii-urzedu-zamowien-publicznych/   Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zasad udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczególnej uwagi … Continue reading Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

Plan postępowań o udzielenie zamówień – analiza art. 13a pzp

Plan zamówień publicznych – analiza art. 13a pzp Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016r. wprowadziła art. 13a do ustawy prawo zamówień publicznych regulujący kwestie związane z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Dla wybranej grupy zamawiających został wprowadzony obowiązek opracowania i publikowania na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Jako grupę objętą obowiązkiem przepis wskazuje zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt. … Continue reading Plan postępowań o udzielenie zamówień – analiza art. 13a pzp

Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu

schemat czynności dotyczących dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego (pdf) Potencjał podmiotu trzeciego – przepisy ustawy prawo zamówień publicznych regulują sposób badania oferty wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu poprzez powoływanie się na taki potencjał. Zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego oznacza to konieczność podejmowania czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów regulujących sposób wykazywania się dysponowaniem tym potencjałem jak i badanie jego skuteczności, … Continue reading Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu