Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert – art. 84 ust. 2 ustawy pzp

oferta po terminie – procedura zwrotu (pdf) Przepis zawarty w art. 84 ust. 2 ustawy pzp nie jest przepisem wprowadzonym nowelizacją z 2016r. Jednak z uwagi na swoją konstrukcję, a może przede wszystkim niezbyt częste stosowanie, może budzić wątpliwości i skutkować błędami w procedurze. Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert zostało uregulowane procedurą określoną w art. 84 ust. 2 pzp. Postępowanie z taką ofertą, … Continue reading Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert – art. 84 ust. 2 ustawy pzp

Zaświadczenie z ZUS, US, KRUS czy oświadczenie wykonawcy – PO UZUPEŁNIENIU

art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 -po poprawie (pdf) Tym wpisem publikuję poprawiony (uzupełniony) umieszczony wcześniej wpis na wskazany temat. Poprawienie nastąpiło w wyniku analizy po otrzymaniu informacji od Czytelnika o braku w opracowaniu. Za informację bardzo dziękuję!!!! 🙂   Przydatnej lektury! Continue reading Zaświadczenie z ZUS, US, KRUS czy oświadczenie wykonawcy – PO UZUPEŁNIENIU

Zaświadczenie z ZUS, US, KRUS czy oświadczenie wykonawcy

art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 – (pdf) art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 – po poprawie (pdf) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wprowadziło dwa rodzaje dokumentów związanych z zaleganiem przez wykonawcę … Continue reading Zaświadczenie z ZUS, US, KRUS czy oświadczenie wykonawcy

Procedura odwrócona – różnice w schemacie postępowania

art. 24 aa (różnice w procedurze) – pdf Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została w art. 24aa ustawy pzp tzw. procedura odwrócona. Stanowi ona zmianę schematu postępowania zamawiającego w zakresie kolejności i zakresu podejmowanych czynności. Procedura odwrócona jest dla zamawiającego dostępna na zasadzie dobrowolnego wyboru i ustawa pzp nie narzuca w żadnym przepisie … Continue reading Procedura odwrócona – różnice w schemacie postępowania

Minimalny roczny obrót jako warunek udziału w postępowaniu – zagrożenia

minimalny roczny obrót – zagrożenia (pdf) Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła roczny obrót jako dopuszczalny warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający może więc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić minimalny roczny obrót, który stanowić będzie warunek udziału z zakresu sytuacji finansowej lub ekonomicznej.   Ustawa prawo zamówień publicznych nie wprowadza jednak definicji … Continue reading Minimalny roczny obrót jako warunek udziału w postępowaniu – zagrożenia

Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty

schemat sprawdzenia przesłanek wykluczenia – pdf Przepis zawarty w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera przesłanki wykluczenia wykonawcy, które obejmują zarówno przypadek niewykazania spełnienia warunku (warunków) udziału w postępowaniu jak i podstawy wykluczenia. Przesłanki wykluczenia podzielone są na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pzp) tj. mające zastosowanie tylko w przypadku wskazania tego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. … Continue reading Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty