Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego

opublikowanie ogłoszenia i SIWZ -(pdf) Załączona do wpisu ściąga została zainspirowana poprzednim wpisem o wypełnieniu protokołu w zakresie opublikowania ogłoszenia. Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ reguluje kilka przepisów, które rzutują na prawidłowość wszczęcia postępowania. Celowo do dzisiejszego wpisu wybrałam ograniczony zakres, a więc przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego. Z założenia publikowane ściągi mają być stosunkowo krótkie i proste w wykorzystaniu. Dlatego … Continue reading Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego

Protokół z postępowania (pkt. 6) – Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu – zmiana treści ogłoszenia (pdf) W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy przewodnika po protokole z postępowania – tym razem pkt. 6 czyli ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia. Punkt jest stosunkowo prosty do wypełnienia i nie powinien sprawiać problemów zamawiającemu. Jednak pomiędzy wypełnieniem, a pełnym zrozumieniem z czego wpisywane informacje wynikają jest znacząca różnica. Przede wszystkim pełne zrozumienie powinno pozwolić na zachowanie … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 6) – Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia

Odwołanie – schemat czynności od wniesienia do rozprawy

procedura po wniesieniu odwołania (pdf) Odwołanie stanowi jeden ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania stanowi zaś moment rozpoczęcia postępowania odwoławczego, którego zakończeniem jest wydanie orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulują oczywiście dokonanie wszystkich wymaganych czynności przez zamawiającego jak i wykonawców. W przypadku jednak, gdy odwołanie jest sporadycznym wydarzeniem dla zamawiającego, obowiązkowe czynności w postępowaniu … Continue reading Odwołanie – schemat czynności od wniesienia do rozprawy

Protokół z postępowania (pkt. 5) – ogłoszenie wstępne

ogłoszenia pkt. 5 – wg protokołu z postępowania (pdf) Ogłoszenie wstępne jest jednym z dwóch rodzajów ogłoszenia informacyjnego o planowanym zamówieniu. Drugi rodzaj to okresowe ogłoszenie informacyjne, które zostało przewidziane dla zamówień sektorowych. Podstawą prawną wprowadzającą możliwość zamieszczenia pierwszego ogłoszenia jest art. 13 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a drugiego art. 135 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Protokół z postępowania przewiduje w pkt. … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 5) – ogłoszenie wstępne

Fakultatywne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

art. 24 ust. 5 pzp – podstawy wykluczenia (pdf) Wpis jest kontynuacją poprzedniego dotyczącego obligatoryjnych podstaw wykluczenia. Załączona do wpisu ściąga wskazuje fakultatywne podstawy wykluczenia wraz z przypisaniem dokumentu właściwego według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia. Fakultatywne podstawy wykluczenia zostały określone w art. 24 ust. 5 ustawy … Continue reading Fakultatywne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych