Analiza art. 87 ust. 1 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 16)

0
1246

art. 87 ust. 1 pzp i pkt. 16 protokołu (pdf)

Po dość długiej przerwie wracam do trochę porzuconej przeze mnie serii o protokole z postępowania. Ponieważ i tym razem pkt. 16 protokołu dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest krótki i prosty, więc jako dodatek przedstawiam analizę art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest przepisem bardzo często stosowanym przez zamawiających, a także wykorzystywanym przez wykonawców. Należy jednak zwrócić uwagę na zakres jego zastosowania, a także na terminologię w nim użytą. W celu przydatności dzisiejszej ściągi analizę oparłam na najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Wydaje mi się, że ujęłam w niej najważniejsze kwestie, na które koniecznie należy zwrócić uwagę. Oczywiście załączam również cytaty z przywoływanego orzecznictwa, aby można było z niej jak najpełniej skorzystać.

Proponuję zapoznać się ze ściągą i cytowanymi fragmentami wyroków. W mojej ocenie, jako wieloletniego praktyka, wydają się one cennymi wskazówkami do postępowania w poszczególnych przypadkach. Nadają się nie tylko dla zamawiających, ale również dla wykonawców. Wprawdzie to wyłącznie zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonego postępowania, jednak wykonawcy wnosząc odwołanie czy też zwracając się do zamawiającego ze wskazaniem konkretnych naruszeń, również powinni dobrze poznać własne uprawnienia oraz ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

Szczególną uwagę proponuję zwrócić na różnicę pomiędzy „treścią oferty” a „dokumentami przedmiotowymi”. Przepis art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest bardzo przydatny w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak ma on też sztywne granice zastosowania. Chcąc dochować prawidłowości wszystkich podejmowanych w postępowaniu czynności niezbędne jest dogłębne poznanie tej regulacji. Warte jest to wysiłku chociażby ze względu na częstotliwość jej stosowania przez zamawiających oraz powoływania się na nią wykonawców. Świadczy o tym w szczególności liczba wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z odniesieniem do art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ściądze przywołuję kilka wyroków wybranych spośród najnowszych.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here