Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

2
2485

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp – oświadczenie – grupa kapitałowa (pdf)

W załączeniu przedstawiam kolejną ściągę do pobrania i wykorzystania. Tym razem opracowanie dotyczy art. 24 ust. 1 pkt. 23 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przepisów regulujących kwestie związane ze złożeniem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Ściąga nie zawiera samej analizy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie odnosi się również do udowadniania przez wykonawcę braku zakłócenia konkurencji poprzez złożenie przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej ofert w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ściąga stanowi raczej określenie czynności zamawiającego w przypadku różnych stanów faktycznych, jakie mogą zaistnieć w postępowaniu w związku ze złożeniem lub nie złożeniem przez wykonawcę oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Określenie czynności oparłam o odpowiedzi na zapytania publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej jest tematem dość obszernego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych. W załączonym opracowaniu przywołuję odpowiednie fragmenty stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych oraz wskazuję ich źródło.

Załączona ściąga jest przygotowana w taki sposób, aby w trakcie postępowania można było szybko odnaleźć zaistniały w nim  stan faktyczny i rozwiązanie. W zamiarze jej opracowania była więc przede wszystkim łatwość korzystania z opracowania.

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt. 23 i art. 24 ust. 11 pzp nie są przepisami skomplikowanymi. Jednak jak wiadomo z praktyki, w postępowaniach o zamówienie publiczne często sytuacje komplikują się w sposób utrudniający stosowanie przepisów z uwagi na wątpliwości co do właściwej ich interpretacji. Dzisiejsza ściąga ma właśnie w takich sytuacjach stanowić pomoc tj. dosłownie być ściągą do wykorzystania.

 

Przydatnej lektury!

2 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry,
  bardzo proszę o Pani stanowisko dotyczące grupy kapitałowej przy stosowaniu art. 24aa (procedura odwrócona). Do tej pory nie spotkałam się z jakimkolwiek stanowiskiem dotyczącym tego przepisu. Z opisanej wyżej ściągi wnioskuję, że oświadczenie o grupie kapitałowej (przy większej iloci ofert w postępowaniu) żądamy od wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i dopiero sytuacja nie złożenia po wezwaniu skutkuje wykluczeniem. Czy stan ten dotyczy procedury zwykłej bez zastosowania art. 24aa? Obecnie uczęszczam na studia podyplomowe zamówień publicznych, na których miałam zajęcia z Panem Jackiem Jerka. Pan Jacek Jerka stoi na stanowisku, że przy procedurze 24aa (badanie ofert przedmiotowo) przy większej ilości ofert żądamy grupy kapitałowej tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (czyli również na wezwanie gdy nie złożył art. 26 ust. 3), bowiem podmiotowo będziemy badać tylko wyłącznie wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Jak Pan Jacek wspominał, że ideą art. 24aa jest badanie tylko Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i że tylko w zwykłej procedurze żądamy od wszystkich wykonawców niezbędnych oświadczeń. Bardzo liczę na Pani opinię i zamieszczenia ściągi w tym temacie. Pozdrawiam

  • Witam,
   Należy odróżnić obowiązek złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej od badania oferty pod względem wykluczenia. Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 24 ust. 11 pzp i nie jest uzależniony od rodzaju procedury. Oznacza to, że wykonawca również w przypadku procedury odwróconej zobowiązany jest do złożenia tego oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji (w przypadku przetargu nieograniczonego). Natomiast zamawiający nie podejmuje żadnych czynności związanych z tymi oświadczeniami do chwili oceny ofert. Dopiero po ustaleniu oferty najkorzystniejszej rozpoczyna badanie pod względem podstaw wykluczenia, w tym złożonego oświadczenia. Bada więc tylko oświadczenie złożone przez tego jednego wykonawcę. W przypadku zaś gdy oświadczenie nie zostało złożone, zamawiający występuje o jego złożenie na podstawie art. 26 ust. 3 pzp – również tylko do tego jednego wykonawcy.
   Pozdrawiam
   Agnieszka Gwóźdź – Kuzior

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here