Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp – oświadczenie – grupa kapitałowa (pdf)

W załączeniu przedstawiam kolejną ściągę do pobrania i wykorzystania. Tym razem opracowanie dotyczy art. 24 ust. 1 pkt. 23 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przepisów regulujących kwestie związane ze złożeniem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Ściąga nie zawiera samej analizy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie odnosi się również do udowadniania przez wykonawcę braku zakłócenia konkurencji poprzez złożenie przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej ofert w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ściąga stanowi raczej określenie czynności zamawiającego w przypadku różnych stanów faktycznych, jakie mogą zaistnieć w postępowaniu w związku ze złożeniem lub nie złożeniem przez wykonawcę oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Określenie czynności oparłam o odpowiedzi na zapytania publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej jest tematem dość obszernego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych. W załączonym opracowaniu przywołuję odpowiednie fragmenty stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych oraz wskazuję ich źródło.

Załączona ściąga jest przygotowana w taki sposób, aby w trakcie postępowania można było szybko odnaleźć zaistniały w nim  stan faktyczny i rozwiązanie. W zamiarze jej opracowania była więc przede wszystkim łatwość korzystania z opracowania.

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt. 23 i art. 24 ust. 11 pzp nie są przepisami skomplikowanymi. Jednak jak wiadomo z praktyki, w postępowaniach o zamówienie publiczne często sytuacje komplikują się w sposób utrudniający stosowanie przepisów z uwagi na wątpliwości co do właściwej ich interpretacji. Dzisiejsza ściąga ma właśnie w takich sytuacjach stanowić pomoc tj. dosłownie być ściągą do wykorzystania.

 

Przydatnej lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *