Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin

wadium cz. I (pdf) Dzisiejszym wpisem rozpoczynam krótką serię dotyczącą tematyki wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zagadnienie nie jest nowe biorąc pod uwagę datę wejścia w życie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wadium. Natomiast proponowana przeze mnie seria ma uporządkować wiedzę w tym zakresie, w tym w szczególności biorąc pod uwagę orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Pierwsze opracowanie na temat wadium … Continue reading Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin

Zmowa przetargowa / porozumienie jako podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp w świetle orzecznictwa KIO

art. 24 ust. 1 pkt 20 (pdf) Przepis zawarty w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo zamówień publicznych jest jedną z obligatoryjnych podstaw wykluczenia, co oznacza obowiązek uwzględnienia tej podstawy wykluczenia w każdym prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmowa przetargowa czyli porozumienie wykonawców mające wpływ na przebieg prowadzonego postępowania, nie jest zdarzeniem częstym w prowadzonych procedurach. Z uwagi jednak na obowiązek wykluczenia … Continue reading Zmowa przetargowa / porozumienie jako podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp w świetle orzecznictwa KIO

Tajemnica przedsiębiorstwa – zasady postępowania w oparciu o orzecznictwo KIO

tajemnica przedsiębiorstwa (pdf) Tematem tego wpisu jest art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli tajemnica przedsiębiorstwa oraz jej wpływ na jawność postępowania. Zastrzeżenie informacji przekazywanej zamawiającemu w ofercie czy też w ramach przedstawianych później dokumentów i oświadczeń, pojawia się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stosunkowo często. Niejednokrotnie też tajemnica przedsiębiorstwa wskazana przez wykonawcę staje się dla zamawiającego … Continue reading Tajemnica przedsiębiorstwa – zasady postępowania w oparciu o orzecznictwo KIO

Odrzucenie oferty na podstawie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 89 ust. 1 pkt 7d (pdf) Załączone dzisiaj do wpisu opracowanie dotyczy przesłanki według mnie bardzo rzadko stosowanej. Jednak biorąc pod uwagę, że mam zamiar przygotować opracowania dla wszystkich przesłanek odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy – konieczne było stworzenie analizy również dla art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanka dotyczy sytuacji, w której zamawiający stwierdza związek pomiędzy wyborem danej oferty … Continue reading Odrzucenie oferty na podstawie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych

Kiedy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 pzp

art. 89 ust. 1 pkt 8 (pdf) Dzisiejszy wpis to kontynuacja serii opracowań dotyczących przesłanek odrzucenia oferty, a dotyczy konkretnie wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanki związanej z nieważnością oferty na podstawie odrębnych przepisów. Kluczowe dla zastosowania tej przesłanki jest więc stwierdzenie, że dana oferta jest nieważna na podstawie konkretnego przepisu prawa stanowiącego o nieważności czynności, jaką jest … Continue reading Kiedy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 pzp

Podpis czytelny – podpis nieczytelny – parafa. Kiedy oferta jest prawidłowo złożona?

podpis (pdf) Tym razem temat, który w zasadzie posiada ugruntowane orzecznictwo i jednocześnie jest jednym z pierwszych elementów sprawdzanych przez zamawiającego czyli podpis złożony na ofercie. Podpis stanowi element warunkujący ważność złożonej oferty. Wiadomo też, że może być czytelny lub nieczytelny. Może też zostać złożony przy pomocy różnych materiałów piśmienniczych (pióro, długopis, ołówek). Istnieje też coś takiego jak parafa, również w pewnym zakresie identyfikująca daną … Continue reading Podpis czytelny – podpis nieczytelny – parafa. Kiedy oferta jest prawidłowo złożona?

Kiedy oferta jest niezgodna z ustawą? – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp

art. 89 ust. 1 pkt 1 – oferta niezgodna z ustawą (pdf) Tematem tego wpisu jest kolejna przesłanka odrzucenia oferty zawarta w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli nakładająca na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, która jest niezgodna z ustawą. Podstawowy problem związany z tą przesłanką odrzucenia to określenie co należy rozumieć pod pojęciem ustawy. Czy jest to tylko ustawa Prawo … Continue reading Kiedy oferta jest niezgodna z ustawą? – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp

Manipulacja wyceną / ceną oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp

art. 89 ust. 1 pkt 3 – manipulacja ceną (pdf) Dzisiejszy temat dotyczy działań, które wydaje mi się, są często podejmowane przez wykonawców tj. wyceny oferty w sposób uwzględniający przyjęte przez zamawiającego kryteria i ich punktację. Takie działanie co do zasady jest oczywiste, bowiem składając oferty wykonawcy chcą uzyskać zamówienie czyli jak najwyższą ocenę w ramach przyjętych kryteriów. Wyceną oferty stanowiącą manipulację i tym samym … Continue reading Manipulacja wyceną / ceną oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp