wadium cz 3 (pdf) Czas na kolejną część dotyczącą tematyki wadium. Początkowo tematem wpisu i opracowania miało być całe zagadnienie zwrotu wadium, a więc przepisy zawarte w art. 46 ust. 4, art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obiektywnie jednak oceniając wszystkie zapisy –...
rodo (pdf - do pobrania) Przepisem art. 72 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...
opublikowanie ogłoszenia i SIWZ cz. II -(pdf) Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim wpisie – dzisiaj zamieszczam ściągę z czynności związanych z opublikowaniem ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego. Razem obie ściągi będą stanowiło całość związaną ze wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie opublikowania ogłoszenia...
art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i pkt. 17 protokołu (pdf) W dzisiejszym wpisie ponownie protokół z postępowania – tym razem pkt. 17 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie skoro punkt protokołu jest nieskomplikowany – dodatek do ściągi. Inspiracją była treść pkt. 17 protokołu czyli...
dyrektywa - elektronizacja (motywy) W tym roku w systemie udzielania zamówień publicznych zostanie wprowadzona zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia procedur tj. elektronizacja zamówień. Biorąc pod uwagę zbliżające się daty wprowadzenia obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (i dyrektywy 2014/24/UE) w zakresie elektronizacji zamówień,  najwyższy czas zająć się tą tematyką. Rozpoczęcie realizacji...
art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 -po poprawie (pdf) Tym wpisem publikuję poprawiony (uzupełniony) umieszczony wcześniej wpis na wskazany temat. Poprawienie nastąpiło w wyniku analizy po otrzymaniu informacji od Czytelnika o braku w opracowaniu. Za informację bardzo dziękuję!!!! :-)   Przydatnej lektury!
jak ustalić aktualność dokumentów (pdf) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wskazuje w § 2 pkt. 4 i § 5 terminy odnoszące się do określonych dokumentów. Jednocześnie ustawa Prawo zamówień publicznych...
forma dokumentów i oświadczeń powyżej progu unijnego (pdf) Wprowadzenie obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym i wykonawcami w przypadku postępowań o wartości powyżej progu unijnego, spowodowało wątpliwości co do sposobu złożenia oświadczeń i dokumentów przesyłanych wraz z ofertą. Wątpliwości, w mojej ocenie, zostały w większości rozstrzygnięte nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju...