składanie i otwarcie ofert (pdf) W tym wpisie omówienie kolejnych dwóch punktów protokołu z postępowania dla trybu przetargu nieograniczonego. Oba punkty są stosunkowo proste do wypełnienia, ale wymagają właściwego zrozumienia przepisów regulujących ich zakres. Otwarcie ofert, podobnie jak składanie ofert, stanowi element procedury, którego właściwe przeprowadzenie jest konieczne do uznania...
termin składania ofert w przetargu nieograniczonym (pdf) W dzisiejszym wpisie oczywiście publikacja kolejnej ściągi. Tym razem w ramach omówienia – termin składania ofert w przetargu nieograniczonym. Ustawa Prawo zamówień publicznych dla każdego trybu postępowania wprowadza odrębne minimalne terminy składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zachowanie minimalnych...
ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 - wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz...
opublikowanie ogłoszenia i SIWZ cz. II -(pdf) Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim wpisie – dzisiaj zamieszczam ściągę z czynności związanych z opublikowaniem ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego. Razem obie ściągi będą stanowiło całość związaną ze wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie opublikowania ogłoszenia...
opublikowanie ogłoszenia i SIWZ -(pdf) Załączona do wpisu ściąga została zainspirowana poprzednim wpisem o wypełnieniu protokołu w zakresie opublikowania ogłoszenia. Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ reguluje kilka przepisów, które rzutują na prawidłowość wszczęcia postępowania. Celowo do dzisiejszego wpisu wybrałam ograniczony zakres, a więc przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu...
ogłoszenie o zamówieniu - zmiana treści ogłoszenia (pdf) W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy przewodnika po protokole z postępowania – tym razem pkt. 6 czyli ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia. Punkt jest stosunkowo prosty do wypełnienia i nie powinien sprawiać problemów zamawiającemu. Jednak pomiędzy wypełnieniem, a pełnym zrozumieniem z czego...
procedura po wniesieniu odwołania (pdf) Odwołanie stanowi jeden ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania stanowi zaś moment rozpoczęcia postępowania odwoławczego, którego zakończeniem jest wydanie orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulują oczywiście dokonanie wszystkich wymaganych czynności przez zamawiającego jak i wykonawców....
ogłoszenia pkt. 5 - wg protokołu z postępowania (pdf) Ogłoszenie wstępne jest jednym z dwóch rodzajów ogłoszenia informacyjnego o planowanym zamówieniu. Drugi rodzaj to okresowe ogłoszenie informacyjne, które zostało przewidziane dla zamówień sektorowych. Podstawą prawną wprowadzającą możliwość zamieszczenia pierwszego ogłoszenia jest art. 13 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a...