opublikowanie ogłoszenia i SIWZ -(pdf) Załączona do wpisu ściąga została zainspirowana poprzednim wpisem o wypełnieniu protokołu w zakresie opublikowania ogłoszenia. Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ reguluje kilka przepisów, które rzutują na prawidłowość wszczęcia postępowania. Celowo do dzisiejszego wpisu wybrałam ograniczony zakres, a więc przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu...
ogłoszenie o zamówieniu - zmiana treści ogłoszenia (pdf) W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy przewodnika po protokole z postępowania – tym razem pkt. 6 czyli ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia. Punkt jest stosunkowo prosty do wypełnienia i nie powinien sprawiać problemów zamawiającemu. Jednak pomiędzy wypełnieniem, a pełnym zrozumieniem z czego...
procedura po wniesieniu odwołania (pdf) Odwołanie stanowi jeden ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania stanowi zaś moment rozpoczęcia postępowania odwoławczego, którego zakończeniem jest wydanie orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulują oczywiście dokonanie wszystkich wymaganych czynności przez zamawiającego jak i wykonawców....
ogłoszenia pkt. 5 - wg protokołu z postępowania (pdf) Ogłoszenie wstępne jest jednym z dwóch rodzajów ogłoszenia informacyjnego o planowanym zamówieniu. Drugi rodzaj to okresowe ogłoszenie informacyjne, które zostało przewidziane dla zamówień sektorowych. Podstawą prawną wprowadzającą możliwość zamieszczenia pierwszego ogłoszenia jest art. 13 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a...
art. 24 ust. 5 pzp - podstawy wykluczenia (pdf) Wpis jest kontynuacją poprzedniego dotyczącego obligatoryjnych podstaw wykluczenia. Załączona do wpisu ściąga wskazuje fakultatywne podstawy wykluczenia wraz z przypisaniem dokumentu właściwego według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców...
art. 24 ust. 1 pzp - podstawy wykluczenia i dokumenty (pdf) Dzisiejszy wpis to odpowiedź na prośbę Czytelniczki, za której zgłoszenie bardzo dziękuję. Załączona do wpisu ściąga wskazuje obligatoryjne podstawy wykluczenia oraz przypisuje do każdej z podstaw dokument właściwy według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w...
osoby wykonujące czynności - wg protokołu z postępowania (pdf) Niniejszy wpis zawiera kolejną ściągę z serii o prawidłowym wypełnieniu protokołu. Tym razem pkt. 4 czyli osoby wykonujące czynności zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego trakcie. Pkt. 4 protokołu dotyczy zarówno kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej jak również osób wykonujących...
art. 5d i art. 5f pzp (pdf) Dzisiejszy wpis jest trzecią częścią zapowiadanej serii o zamówieniach mieszanych. Tym razem zamówienia mieszane ze względu na właściwość przepisów regulujących udzielenie danego zamówienia tj. art. 5d i art. 5f ustawy pzp. Częstotliwość udzielania takich zamówień mieszanych zależy od specyfiki danego zamawiającego. Jako przykład można...