oferta po terminie - procedura zwrotu (pdf) Przepis zawarty w art. 84 ust. 2 ustawy pzp nie jest przepisem wprowadzonym nowelizacją z 2016r. Jednak z uwagi na swoją konstrukcję, a może przede wszystkim niezbyt częste stosowanie, może budzić wątpliwości i skutkować błędami w procedurze. Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert...
art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 -po poprawie (pdf) Tym wpisem publikuję poprawiony (uzupełniony) umieszczony wcześniej wpis na wskazany temat. Poprawienie nastąpiło w wyniku analizy po otrzymaniu informacji od Czytelnika o braku w opracowaniu. Za informację bardzo dziękuję!!!! :-)   Przydatnej lektury!
art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 - (pdf) art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 - po poprawie (pdf) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy...
art. 24 aa (różnice w procedurze) - pdf Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została w art. 24aa ustawy pzp tzw. procedura odwrócona. Stanowi ona zmianę schematu postępowania zamawiającego w zakresie kolejności i zakresu podejmowanych czynności. Procedura odwrócona jest dla...
minimalny roczny obrót - zagrożenia (pdf) Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła roczny obrót jako dopuszczalny warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający może więc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić minimalny roczny obrót, który stanowić będzie warunek udziału...
schemat sprawdzenia przesłanek wykluczenia - pdf Przepis zawarty w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera przesłanki wykluczenia wykonawcy, które obejmują zarówno przypadek niewykazania spełnienia warunku (warunków) udziału w postępowaniu jak i podstawy wykluczenia. Przesłanki wykluczenia podzielone są na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust....
podwykonawcy w realizacji umowy - pdf (ściąga) W tym wpisie ściąga stanowiąca ciąg dalszy poprzedniego wpisu, a więc dalej o podwykonawcy w zamówieniach publicznych. Tym razem o przepisach prawa zamówień publicznych regulujących udział podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, czyli po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Stosowanie przepisów dotyczących tej kwestii wymaga...
schemat czynności - podwykonawcy  - pdf UWAGA: W zakresie art. 36b ust. 1 pzp należy uwzględnić wpis z dnia 22.03.2018r. https://blogopzp.pl/wskazanie-nazw-podwykonawcow-w-ofercie-analiza-art-36b-ust-1-pzp-na-podstawie-opinii-urzedu-zamowien-publicznych/   Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu...