art. 24 aa (różnice w procedurze) - pdf Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została w art. 24aa ustawy pzp tzw. procedura odwrócona. Stanowi ona zmianę schematu postępowania zamawiającego w zakresie kolejności i zakresu podejmowanych czynności. Procedura odwrócona jest dla...
minimalny roczny obrót - zagrożenia (pdf) Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła roczny obrót jako dopuszczalny warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający może więc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić minimalny roczny obrót, który stanowić będzie warunek udziału...
schemat sprawdzenia przesłanek wykluczenia - pdf Przepis zawarty w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera przesłanki wykluczenia wykonawcy, które obejmują zarówno przypadek niewykazania spełnienia warunku (warunków) udziału w postępowaniu jak i podstawy wykluczenia. Przesłanki wykluczenia podzielone są na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust....
podwykonawcy w realizacji umowy - pdf (ściąga) W tym wpisie ściąga stanowiąca ciąg dalszy poprzedniego wpisu, a więc dalej o podwykonawcy w zamówieniach publicznych. Tym razem o przepisach prawa zamówień publicznych regulujących udział podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, czyli po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Stosowanie przepisów dotyczących tej kwestii wymaga...
schemat czynności - podwykonawcy  - pdf UWAGA: W zakresie art. 36b ust. 1 pzp należy uwzględnić wpis z dnia 22.03.2018r. https://blogopzp.pl/wskazanie-nazw-podwykonawcow-w-ofercie-analiza-art-36b-ust-1-pzp-na-podstawie-opinii-urzedu-zamowien-publicznych/   Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia. W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu...
Plan zamówień publicznych - analiza art. 13a pzp   Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016r. wprowadziła art. 13a do ustawy prawo zamówień publicznych regulujący kwestie związane z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Dla wybranej grupy zamawiających został wprowadzony obowiązek opracowania i publikowania na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych....
schemat czynności dotyczących dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego (pdf) Potencjał podmiotu trzeciego - przepisy ustawy prawo zamówień publicznych regulują sposób badania oferty wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu poprzez powoływanie się na taki potencjał. Zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego oznacza to konieczność podejmowania czynności z...
potencjał podmiotu trzeciego - pdf Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca może wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zdolności lub sytuację innego podmiotu, a więc wykazując dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. Powyższe stanowi uprawnienie wykonawcy, które nie może zostać w żaden sposób ograniczone przez...