Dialog techniczny i udział podmiotu innego niż zamawiający w przygotowaniu postępowania

0
997

udział w przygotowaniu postępowania i dialog techniczny (pdf)

Zamawiający w różnym stopniu korzystają z usług podmiotów trzecich przy przygotowaniu postępowania. Najczęściej są to firmy projektowe przygotowujące dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. Czasami w ramach przygotowania postępowania zamawiający przeprowadza dialog techniczny mający mu dostarczyć informacji niezbędnych do określenia wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przyjęte przez zamawiającego formy są zróżnicowane ze względu na przedmiot zamówienia i potrzeby zamawiającego.

Dzisiejsza ściąga to podsumowanie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określających nie tylko dialog techniczny, ale też każdy inny udział podmiotu / osób innych niż zamawiający w przygotowaniu postępowania. Należy zwrócić uwagę, że w świetle tych przepisów dialog techniczny również stanowi udział w przygotowaniu postępowania. To zaś rodzi określone konsekwencje dla zamawiającego zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w trakcie postępowania tj. na etapie badania i oceny ofert. Wydaje się też, że wiedza w tym zakresie powinna być przyswojona również przez wykonawców biorących udział w przygotowaniu postępowania. Znając obowiązujące przepisy w tym zakresie wykonawcy mogą podjąć odpowiednie czynności w przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyeliminuje to wówczas ryzyko wykluczenia ich z udziału w postępowaniu. Pomijając te przepisy i nie dokonując odpowiednich czynności, bez względu na przyczynę, narażają się na wykluczenie z postępowania.

Dla zamawiającego przepisy będące przedmiotem dzisiejszego wpisu są natomiast o tyle istotne, że konieczne jest uwzględnienie przez nich w swoich działaniach obowiązków powstających z chwilą gdy w przygotowaniu postępowania bierze udział podmiot inny niż zamawiający. Oczywiście ta sytuacja nie dotyczy każdego postępowania o udzielenie zamówienia. Dialog techniczny również jest przeprowadzany wyłącznie dla niewielkiej części zamówień. Jednak nawet w przypadku pojedynczego postępowania objętego omówionymi obowiązkami, zamawiający musi przeprowadzić postępowanie o zamówienie zgodnie z przepisami – w tym wykluczyć wszystkich wykonawców, w stosunku do których zajdzie obligatoryjna przesłanka wykluczenia.

W dzisiejszym wpisie załączam więc ściągę, w której podsumowane są wszystkie przepisy regulujące to zagadnienie. Nie jest w niej omówiony sam dialog techniczny i sposób jego przeprowadzenia, ale konsekwencje jakie wywołuje jego przeprowadzenie dla zamawiającego i samego wykonawcy. Ściąga stanowi też próbę określenia czynności, jakie w związku z tymi przepisami muszą zostać wykonane.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here