Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego – analiza przepisów

0
866

potencjał podmiotu trzeciego – pdf

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca może wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zdolności lub sytuację innego podmiotu, a więc wykazując dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego.

Powyższe stanowi uprawnienie wykonawcy, które nie może zostać w żaden sposób ograniczone przez zamawiającego. Może ono jednak  być wykonywane wyłącznie zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie prawo zamówień publicznych. Regulacje te nakładają zarówno na wykonawcę jak i na zamawiającego obowiązki związane ze skutecznym wykazaniem dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego.

Jest to istotne przede wszystkim z uwagi na cel wykazywania przez wykonawcę dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego tj. wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które determinują prawidłowe wykonanie zamówienia. Ustawa prawo zamówień publicznych zawiera więc przepisy regulujące zarówno dopuszczony zakres powoływania się na zasoby lub sytuację innego podmiotu, sposób udowodnienia dysponowania tym potencjałem jak również obowiązki zamawiającego w zakresie sprawdzenia oferty co do faktycznego dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego.

Obowiązki wykonawcy i zamawiającego zostały zawarte w kilku przepisach, których bieżące stosowania wymaga uważnej lektury. To oczywiście czynności niezbędne w celu dochowania prawidłowości postępowania o zamówienie publiczne. Załączony tym razem dokument to analiza obowiązujących przepisów dotyczących dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego. Oczywiście przedstawiona analiza nie ma na celu zastąpienia korzystania z ustawy prawo zamówień publicznych, a jedynie ma stanowić ściągę ułatwiającą zarówno opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanie oferty jak i sprawdzenie złożonych ofert. Ma przede wszystkim zminimalizować ryzyko „zapomnienia o jakiejś regulacji”.  Poza tym powinna również ułatwić usystematyzowanie wiedzy o dysponowaniu potencjałem podmiotu trzeciego w taki sposób, aby w szczególności wykonawcy ułatwić złożenie oferty, a zamawiającemu jej sprawdzenie.

Kluczem do prawidłowego stosowania przepisów prawa jest w szczególności zrozumienie schematu postępowania, który został tym przepisami wprowadzony.  Załączona analiza ma pokazać ten schemat i dlatego zawiera wskazanie przepisów regulujących dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego oraz przytacza jakie obowiązki bądź uprawnienia one wprowadzają.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here