Obligatoryjne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

2
2085

art. 24 ust. 1 pzp – podstawy wykluczenia i dokumenty (pdf)

Dzisiejszy wpis to odpowiedź na prośbę Czytelniczki, za której zgłoszenie bardzo dziękuję. Załączona do wpisu ściąga wskazuje obligatoryjne podstawy wykluczenia oraz przypisuje do każdej z podstaw dokument właściwy według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nie dla wszystkich pozycji rozporządzenie przewiduje określony dokument. Ściąga zaznacza te podstawy wykluczenia, dla których brak jest odpowiedniego dokumentu w rozporządzeniu wraz ze wskazaniem przyczyn tego stanu rzeczy.

Zwrócenia uwagi wymaga, że ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje dwa rodzaje podstaw wykluczenia tj. obligatoryjne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy pzp oraz fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 ustawy pzp. Obligatoryjne podstawy wykluczenia obowiązują każdego zamawiającego we wszystkich postępowaniach bez względu na ich rodzaj lub wartość. Oznacza to, że zamawiający nie może na podstawie własnego uznania odstąpić od ich stosowania. Odmiennie zostało ukształtowane stosowania fakultatywnych podstaw wykluczenia. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązany jest wskazać, które z podstaw określonych w art. 24 ust. 5 ustawy pzp będą miały zastosowania w danym postępowaniu o zamówienie publiczne. Tym samym w postępowaniu zamawiający może zarówno zrezygnować z wykorzystania jakichkolwiek fakultatywnych podstaw wykluczenia jak również wykorzystać je wszystkie.

Wracając do obligatoryjnych podstaw wykluczenia należy podkreślić, że żądając dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zamawiający zawsze musi prawidłowo przypisać dokument potwierdzający ten brak. Przypisanie nieprawidłowego dokumentu może skutkować uznaniem, że dla tego dokumentu nie została postawiona odpowiednia podstawa wykluczenia. Z kolei w przypadku postępowań o wartości szacunkowej powyżej progu unijnego istnieje obowiązek żądania dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy. W takim przypadku wskazanie nieprawidłowego dokumentu może być podstawą do postawienia zarzutu o braku żądania stosownego dokumentu potwierdzającego brak danej podstawy wykluczenia.

Bez względu więc na wartość szacunkową zamówienia zamawiający dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania musi prawidłowo określić żądane dokumenty. Wykonawcom zaś ta wiedza może okazać się również bardzo przydatna do oceny działań zamawiającego i podjęcia odpowiednich środków w przypadku stwierdzenia zaistnienia błędów lub niezgodności.

 

W następnym wpisie opublikuję ściągę fakultatywnych podstaw wykluczenia z przypisaniem dokumentów z rozporządzenia.

 

Przydatnej lektury!

2 KOMENTARZE

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt. 15 pzp Zamawiający w SIWZ żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (art. 26 ust. 1 ustawy pzp) do złożenia Oświadczenia z § 5 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów. W tej sytuacji wystarczającym będzie gdy wykonawca złoży takie oświadczenie w treści JEDZ – (rubryka III B pkt. 1 – płatność podatków)? Czy Zamawiający może sporządzić dodatkowo inny dokument dla Wykonawcy – odrębny wzór oświadczenie jako załącznik do SIWZ, który wykonawca złoży na wezwanie w trybie art. 26. ust. 1 ustawy Pzp. Czy wymóg złożenia odrębnego oświadczenia nie zostanie uznany za nadmierny?

  • Witam,

   W mojej ocenie konieczne jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia w ramach odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 pzp niezależnie od oświadczenia zawartego w JEDZ. Kwestia czy zamawiający przygotuje odrębny wzór czy tylko wskaże co oświadczenie ma zawierać – pozostaje do wyboru zamawiającego. Opinia wynika z faktu, że oświadczenia w JEDZ mają charakter wstępny, a w obowiązku z art. 26 ust. 1 pzp, chodzi m.in. o aktualność oświadczeń zawartych w JEDZ. Dla potwierdzenia proponuję lekturę uzasadnienia wyroku KIO 707/17 z 20 kwietnia 2017r.

   Pozdrawiam
   Agnieszka Gwóźdź – Kuzior

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here