Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

0
1888

zdolność techniczna lub zawodowa – dokumenty

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został między innymi art. 22d ustawy pzp, dotyczący oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy.

Przepis ten w ust. 1 rodzajowo określa „cechy” wykonawcy, co do których zamawiający może postawić warunek udziału w postępowaniu tj. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny określony zarówno w stosunku do samego wykonawcy jak i do osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Prawidłowego postawienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga jednak określenie go przy uwzględnieniu treści § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wynika to z faktu, że dokumenty wskazane w przywołanym rozporządzeniu stanowią katalog zamknięty i zamawiający nie może żądać dokumentów w tym rozporządzeniu niewskazanych. Jednocześnie rodzaje dokumentów określone w § 2 ust. 4 rozporządzenia w swoisty sposób dookreślają na czym może polegać warunek udziału w postępowaniu oraz co może być w jego ramach wymagane.

Szczególnego zwrócenia uwagi wymaga warunek w zakresie potencjału technicznego wykonawcy. W rozporządzeniu są to dokumenty określone w § 2 ust. 4 pkt 3 – 8, które precyzują czym może być potencjał techniczny w postawionym warunku dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej.

Powyższe oznacza, że stawiając warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej konieczne jest jego formułowanie przy wykorzystaniu wskazań zawartych w § 2 ust. 4 rozporządzenia. Warunek postawiony w sposób sprzeczny z tym przepisem będzie stanowił określenie warunku w sposób niezgodny z przepisami prawa.

Postawienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga przede wszystkim analizy tego przepisu w rozporządzeniu pod względem wyboru tych cech podmiotowych wykonawcy, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na jego przedmiot. Bezwzględnie przy tym należy mieć na uwadze treść art. 22a ust. 1a ustawy pzp: „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.”

Załączona do tego wpisu tabela stanowi zestawienie dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w ujęciu uwzględniającym określenie na tej podstawie warunku udziału w postępowaniu tj. traktującym dany rodzaj dokumentu jako uszczegółowiony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here