Plan postępowań o udzielenie zamówień – analiza art. 13a pzp

0
956

Plan zamówień publicznych – analiza art. 13a pzp

 

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016r. wprowadziła art. 13a do ustawy prawo zamówień publicznych regulujący kwestie związane z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Dla wybranej grupy zamawiających został wprowadzony obowiązek opracowania i publikowania na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Jako grupę objętą obowiązkiem przepis wskazuje zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 pzp.

Przepis wskazuje również zakres minimalnych informacji objętych planem oraz termin jego  opublikowania.

Ze stosowaniem jednak tego przepisu wiąże się wiele pytań, które mogą pojawić się na etapie jego opracowywania. Jako przykład może posłużyć kwestia samego zakresu zamówień wchodzących obowiązkowo do planu. Uważna lektura przepisu wskazuje bowiem, że jest to plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a nie plan zamówień publicznych. Oznacza to obowiązek zawarcia w planie wyłącznie tych zamówień, w stosunku do których zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Tym samym zamawiający nie umieszcza w planie informacji o zamówieniach, co do których nie ma takiego obowiązku tj. wyłączonych ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pzp.

Załączone do niniejszego wpisu opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytania i wątpliwości jakie może wywołać plan postępowań o udzielenie zamówień. Stanowi więc analizę przepisu art. 13a pzp oraz próbę odpowiedzi na te pytania przy uwzględnieniu zasad postępowania zamawiającego. Dlatego w analizie zawarta jest również próba odpowiedzi na pytania z zakresu, który nie jest regulowany przez art. 13a pzp, np. dotyczący ewentualnych zmian planu w trakcie roku budżetowego.  W tych przypadkach propozycje postępowania zamawiającego są stawiane na podstawie całości obowiązujących przepisów oraz zasad interpretacyjnych, które mogą zostać zastosowane podczas kontroli.

Wykonawcy natomiast powinni zdawać sobie sprawę, że publikowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie stanowi prawdopodobnie wszystkich zamówień jakich udzieli zamawiający. Nie zostaną opublikowane chociażby zamówienia, wyłączone ze stosowania ustawy pzp na podstawie art. 4 pzp. Może również się zdarzyć, że dany zamawiający skorzysta z braku regulacji w zakresie zmian planu postępowań i nie będzie ich publikował bez względu na to czego by miały dotyczyć.

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here