Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – cz. I: procedura

0
1285

schemat czynności – podwykonawcy  – pdf

UWAGA: W zakresie art. 36b ust. 1 pzp należy uwzględnić wpis z dnia 22.03.2018r. https://blogopzp.pl/wskazanie-nazw-podwykonawcow-w-ofercie-analiza-art-36b-ust-1-pzp-na-podstawie-opinii-urzedu-zamowien-publicznych/

 

Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy. Jednocześnie wprowadza zasady złożenia takiej oraz warunków realizacji tego zamówienia.

W tym wpisie załączam zestawienie przepisów regulujących obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zasad udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczególnej uwagi wymagają zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający już na etapie tworzenia SIWZ musi uwzględnić możliwość złożenia przez wykonawców ofert, w których zamierzają oni powierzyć część realizacji podwykonawcy. Wymaga to ostrożności w przygotowywaniu zapisów SIWZ oraz uwzględnienia charakteru danego zadania. Postawienie przez zamawiającego wymogów co do złożenia takiej oferty skutkuje koniecznością odpowiedniego jej przygotowania przez wykonawcę. Oczywiście wywołuje to również konsekwencje na etapie badania i oceny ofert. Przykładem może tu być wprowadzenie wymogu złożenia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu.

Chcąc dochować powyższego zarówno zamawiający jak i wykonawcy muszą zachować szczególną ostrożność w przypadku oferty przewidującej powierzenie części realizacji zadania podwykonawcy. Trudność w tym zakresie stanowi według mnie znaczne rozproszenie tych przepisów w ramach ustawy pzp. Brak doświadczenia, odpowiedniej wiedzy lub nawet wyłącznie niezachowanie wystarczającej ostrożności może skutkować nieprawidłowościami w postępowaniu.

Podwykonawcy – ściąga

Dlatego tym razem publikuję ściągę przygotowaną na własny użytek. Odpowiada ona charakterem publikowanym wcześniej ściągom dotyczącym dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego. Celem jej przygotowania było zebranie wszystkich przepisów w sposób umożliwiający skuteczną weryfikację zgodności SIWZ i czynności na etapie badania i oceny ofert z tymi przepisami. Szczególnie oferty w postępowaniach o zamówienie na roboty budowlane bardzo często przewidują ich realizację z udziałem podwykonawcy. Nie jest to więc rzadki przypadek, a tymczasem to właśnie dla robót budowlanych ustawa pzp zawiera najwięcej regulacji w tym zakresie. Dlatego chcąc należycie przeprowadzić postępowanie konieczne jest jego przeprowadzenie z uwzględnieniem tych przepisów, a załączona ściąga ma w tym pomóc.  Poza tym umożliwia skorzystanie z niej na różne sposoby w zależności od potrzeby.

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here