Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach blogu blogopzp.pl przez Agnieszkę Gwóźdź – Kuzior, zamieszkałą w Dąbrowie Górniczej (42-500), ul. Hallerczyków 145. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@blogopzp.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Agnieszka Gwóźdź – Kuzior, zamieszkała w Dąbrowie Górniczej (42-500), ul. Hallerczyków 145

 2. Blog – blog działający pod adresem https://blogopzp.pl,

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Blogu.

§ 2

Dane osobowe

 1. Z poziomu Blogu Użytkownik może napisać komentarz pod artykułem opublikowanym przez Administratora albo wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. W tym celu, musi wypełnić odpowiedni formularz, podając swoje dane osobowe, tj. imię/podpis oraz adres e-mail.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zawsze zgodnie z prawem i wyłącznie w następujących celach:a)Obsługa zapytań z formularza kontaktowego po to, by odpowiedzieć na zapytania niebędące prośbą o przedstawienie oferty, przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię lub nazwa firmy, adres e-mail, treść zapytania (np. adres strony www). Przetwarzanie jest niezbędne do stworzenia wyczerpującej odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  b) Identyfikacji autora komentarza po to, by zredukować SPAM.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości lub zamieszczenia komentarza.
 5. Dane osobowe pozyskane inaczej ( mailowo itd.), niż przez formularz kontaktowy ze strony www.blogopzp.pl przetwarzane są tylko w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do jego realizacji. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, właściciel danych osobowych ponownie pytany jest o zgodę i informowany o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.
 6. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo i poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

  3. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

  4. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 8. Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom usług w minimalnym, koniecznym zakresie i w zależności od sytuacji. Są to podmioty przetwarzające albo administratorzy: a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Cel: usługi analityczne. b) HITME.pl (administrator cookies: HITME.pl, ul. Franciszka Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk). Cel: utrzymanie strony www na serwerze hostingowym.

Administrator współpracuje z dostawcami, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i na jego polecenie. Świadczą oni różnego typu usługi. Administrator korzysta również z dostawców usług, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalą cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych. Świadczą oni np. usługi kampanii reklamowych. Dostawcy usług, z którymi współpracuje Administrator, mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), lub poza terytorium EOG.

W związku z przekazaniem danych poza terytorium EOG Administrator zadbał o to, by dostawcy usług, z którymi współpracuje, zagwarantowali wysoki stopień ich ochrony. Gwarancje te wynikają między innymi ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA. Administrator informuje o możliwości uzyskania dokładnych informacji na temat klauzul umownych. W celu ich uzyskania należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@blogopzp.pl.

Co więcej, jeżeli do Administratora zwrócą się uprawnione organy państwowe, powierzone i przechowywane dane osobowe będą przez niego udostępniane.

Administrator  przetwarza i przechowuje Pana/Pani dane w minimalnym koniecznym zakresie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do odpowiedzi na zapytania oraz umożliwiający wykonanie innych obowiązków.

9.Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa powyżej, w tym w szczególności do:

 1. wglądu do swoich danych osobowych,

 2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@blogopzp.pl

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Blogu, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Blogu.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Blogu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.