Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

0
897

art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 pzp a samooczyszczenie (pdf)

Przygotowując ściągi do podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaczęło mnie nurtować pytanie jak do prezentowanego orzecznictwa ma się procedura samooczyszczenia przewidziana w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też celem dopełnienia całości tematyki w załączeniu przedstawiam ściągę w tym zakresie, która w zasadzie stanowi uzupełnienie do dwóch poprzednich. Razem tworzą one całość na temat tych dwóch podstaw wykluczenia.

Ściąga zawiera przede wszystkim schemat postępowania przyjęty w oparciu o dostępne orzecznictwo. W zasadzie może on zostać zastosowany w różnych przypadkach, ale był tworzony w odniesieniu do podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę, jest niestety rozbieżność w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie obowiązku zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku stwierdzenia przedmiotowych podstaw wykluczenia. Chodzi o sytuację, w której zamawiający stwierdza podanie informacji nieprawdziwych np. w JEDZ i która to oznacza np. brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – oczywiście przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku pojawia się pytanie czy zamawiający powinien zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdecydowanie polecam lekturę przywołanego w ściądze orzecznictwa dotyczącego przywołanej rozbieżności.

Wydaje się, że w przypadku gdy wystąpi taka sytuacja w postępowaniu, zamawiający powinien dokładnie całość tego orzecznictwa przeanalizować i wybrać najbardziej odpowiadający jego przypadkowi kazus z orzecznictwa.

W mojej ocenie, stosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest niezależne od podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku więc spełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych dla tych podstaw wykluczenia, zaniechanie wykluczenia możliwe jest wyłącznie w przypadku pozytywnej oceny dowodów przedstawionych w ramach procedury samooczyszczenia. Tym samym zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie usuwa samo w sobie zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W mojej ocenie brak jest przeciwwskazań do wezwania do uzupełnienia, wyjaśnienia bądź poprawienia  na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak bez względu na uzupełnienie czy też poprawienie, zamawiający dokonuje dalszego badania zaistnienia przedmiotowych podstaw wykluczenia, w tym przeprowadza procedurę samooczyszczenia. Dalsze kroki należą do wykonawcy, a uzupełnienie dokumentów może stanowić ewentualnie element procedury samooczyszczenia jako jeden z dowodów potwierdzenia rzetelności zgodnie z przywołanym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here