Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty

0
1002

schemat sprawdzenia przesłanek wykluczenia – pdf

Przepis zawarty w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera przesłanki wykluczenia wykonawcy, które obejmują zarówno przypadek niewykazania spełnienia warunku (warunków) udziału w postępowaniu jak i podstawy wykluczenia. Przesłanki wykluczenia podzielone są na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pzp) tj. mające zastosowanie tylko w przypadku wskazania tego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W obecnym stanie prawnym badanie oferty pod względem zaistnienie przesłanki wykluczenia wykonawcy jest dwuetapowe. Pierwszy etap obejmuje badanie wyłącznie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy pzp albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stosownie do wartości zamówienia. Na drugi etap składa się natomiast badanie oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Ten drugi etap dotyczy wyłącznie oferty ocenionej najwyżej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub z art. 26 ust. 2  ustawy pzp. Wprowadzenie takiej dwuetapowości skutkowało pojawieniem się dodatkowego dokumentu „do sprawdzenia” tj. oświadczenia z art. 25a ust 1 pzp lub JEDZ.

Trzeba też zauważyć, że samo stwierdzenie istnienia przesłanki wykluczenia wykonawcy nie oznacza jednoznacznie podstawy do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w postępowaniu. Ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje dodatkowe czynności w ramach postępowania, których przeprowadzenie może doprowadzić do konieczności uznania wykonawcy jako niepodlegającego wykluczeniu pomimo stwierdzonej przesłanki wykluczenia wykonawcy.  Przeprowadzenie tych czynności jest obligatoryjne dla zamawiającego i nie może on od nich odstąpić.

W efekcie wprowadzona nowelizacja z 2016r wprowadziła nowy schemat postępowania w zakresie sprawdzenia oferty pod względem przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Schemat wymaga określenia kolejności podejmowania poszczególnych czynności, a zamawiający musi wykonać wszystkie czynności obligatoryjne w danym przypadku.

Załączone do dzisiejszego wpisu opracowanie zawiera proponowany przeze mnie schemat sprawdzenia oferty pod względem zaistnienia przesłanki wykluczenia wykonawcy. Ma przede wszystkim pomóc określić o jakich przepisach zamawiający nie może „zapomnieć”. Wykonawcom zaś może pomóc znaleźć linię obrony przed wykluczeniem z udziału w postępowaniu. Proponowany schemat ma więc pomóc zrozumieć i stosować wprowadzony nowelizacją sposób ustalenia zaistnienia przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Schemat dotyczy postępowań klasycznych i obejmuje wyłącznie przepisy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Nie obejmuje więc żadnych przepisów dotyczących badania oferty pod względem spełnienia wymogów zamawiającego.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here