Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty

schemat sprawdzenia przesłanek wykluczenia – pdf

Przepis zawarty w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera przesłanki wykluczenia wykonawcy, które obejmują zarówno przypadek niewykazania spełnienia warunku (warunków) udziału w postępowaniu jak i podstawy wykluczenia. Przesłanki wykluczenia podzielone są na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pzp) tj. mające zastosowanie tylko w przypadku wskazania tego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W obecnym stanie prawnym badanie oferty pod względem zaistnienie przesłanki wykluczenia wykonawcy jest dwuetapowe. Pierwszy etap obejmuje badanie wyłącznie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy pzp albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stosownie do wartości zamówienia. Na drugi etap składa się natomiast badanie oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Ten drugi etap dotyczy wyłącznie oferty ocenionej najwyżej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub z art. 26 ust. 2  ustawy pzp. Wprowadzenie takiej dwuetapowości skutkowało pojawieniem się dodatkowego dokumentu „do sprawdzenia” tj. oświadczenia z art. 25a ust 1 pzp lub JEDZ.

Trzeba też zauważyć, że samo stwierdzenie istnienia przesłanki wykluczenia wykonawcy nie oznacza jednoznacznie podstawy do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w postępowaniu. Ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje dodatkowe czynności w ramach postępowania, których przeprowadzenie może doprowadzić do konieczności uznania wykonawcy jako niepodlegającego wykluczeniu pomimo stwierdzonej przesłanki wykluczenia wykonawcy.  Przeprowadzenie tych czynności jest obligatoryjne dla zamawiającego i nie może on od nich odstąpić.

W efekcie wprowadzona nowelizacja z 2016r wprowadziła nowy schemat postępowania w zakresie sprawdzenia oferty pod względem przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Schemat wymaga określenia kolejności podejmowania poszczególnych czynności, a zamawiający musi wykonać wszystkie czynności obligatoryjne w danym przypadku.

Załączone do dzisiejszego wpisu opracowanie zawiera proponowany przeze mnie schemat sprawdzenia oferty pod względem zaistnienia przesłanki wykluczenia wykonawcy. Ma przede wszystkim pomóc określić o jakich przepisach zamawiający nie może „zapomnieć”. Wykonawcom zaś może pomóc znaleźć linię obrony przed wykluczeniem z udziału w postępowaniu. Proponowany schemat ma więc pomóc zrozumieć i stosować wprowadzony nowelizacją sposób ustalenia zaistnienia przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Schemat dotyczy postępowań klasycznych i obejmuje wyłącznie przepisy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Nie obejmuje więc żadnych przepisów dotyczących badania oferty pod względem spełnienia wymogów zamawiającego.

 

Przydatnej lektury!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *