Fakultatywne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

art. 24 ust. 5 pzp – podstawy wykluczenia (pdf) Wpis jest kontynuacją poprzedniego dotyczącego obligatoryjnych podstaw wykluczenia. Załączona do wpisu ściąga wskazuje fakultatywne podstawy wykluczenia wraz z przypisaniem dokumentu właściwego według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia. Fakultatywne podstawy wykluczenia zostały określone w art. 24 ust. 5 ustawy … Continue reading Fakultatywne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zdolność techniczna lub zawodowa – dokumenty Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został między innymi art. 22d ustawy pzp, dotyczący oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Przepis ten w ust. 1 rodzajowo określa „cechy” wykonawcy, co do których zamawiający może postawić warunek udziału w postępowaniu tj. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny określony … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

sytuacja-ekonomiczna-lub-finansowa Przepisem, który zawsze należy wziąć pod uwagę przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, jest art. 22 ust. 1a ustawy pzp. Nie określa on rodzajów warunków, ale wskazuje zasady, według których zamawiający obowiązany jest te warunki formułować. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób: – proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, oraz – umożliwiający … Continue reading Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej