Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty

schemat sprawdzenia przesłanek wykluczenia – pdf Przepis zawarty w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera przesłanki wykluczenia wykonawcy, które obejmują zarówno przypadek niewykazania spełnienia warunku (warunków) udziału w postępowaniu jak i podstawy wykluczenia. Przesłanki wykluczenia podzielone są na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pzp) tj. mające zastosowanie tylko w przypadku wskazania tego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. … Continue reading Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty

Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu

schemat czynności dotyczących dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego (pdf) Potencjał podmiotu trzeciego – przepisy ustawy prawo zamówień publicznych regulują sposób badania oferty wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu poprzez powoływanie się na taki potencjał. Zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego oznacza to konieczność podejmowania czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów regulujących sposób wykazywania się dysponowaniem tym potencjałem jak i badanie jego skuteczności, … Continue reading Potencjał podmiotu trzeciego – schemat czynności w postępowaniu