Analiza art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp – przesłanka obligatoryjna wykluczenia wykonawcy

art. 24 ust. 1 pkt. 16 pzp – analiza (pdf) Do dzisiejszego wpisu załączam analizę art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis określa jedną z obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu tj. z powodu podania nieprawdziwych informacji w sposób zamierzony lub z uwagi na rażące niedbalstwo wykonawcy. Ponieważ przesłanka zawarta w przepisie jest obligatoryjna do stosowania, zamawiający w żaden … Continue reading Analiza art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp – przesłanka obligatoryjna wykluczenia wykonawcy

Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty

schemat sprawdzenia przesłanek wykluczenia – pdf Przepis zawarty w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera przesłanki wykluczenia wykonawcy, które obejmują zarówno przypadek niewykazania spełnienia warunku (warunków) udziału w postępowaniu jak i podstawy wykluczenia. Przesłanki wykluczenia podzielone są na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pzp) tj. mające zastosowanie tylko w przypadku wskazania tego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. … Continue reading Przesłanki wykluczenia wykonawcy – schemat sprawdzenia oferty