Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

0
1771

Opłata za opracowanie - Jak określić warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Koszt 5 zł Dostęp 30 dni Odblokuj

Przepisem, który zawsze należy wziąć pod uwagę przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, jest art. 22 ust. 1a ustawy pzp. Nie określa on rodzajów warunków, ale wskazuje zasady, według których zamawiający obowiązany jest te warunki formułować.

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób:

– proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,

oraz

– umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Oznacza to, że zamawiający nie ma pełnej dowolności w wyborze warunków udziału jakie postawi w postępowaniu. Wynika to z celu wprowadzenia warunków udziału, a więc określenie minimalnego poziomu zdolności, przy których posiadaniu wykonawca będzie zdolny do wykonania zamówienia. Każdorazowo więc sformułowanie warunków udziału w postępowaniu musi się odbywać w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia, a ustanawiając warunek zamawiający musi umieć odpowiedzieć na pytanie dlaczego taki warunek określił. Warunki muszą być więc niezbędne z punktu widzenia należytego wykonania zamówienia. Jednocześnie zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków, które odpowiadają warunkom udziału w postępowaniu wskazanym w siwz.

Przyjmując powyższe można określić następujący tok postępowania zapewniający prawidłowe określenie warunków udziału w postępowaniu:

  1. Analiza dopuszczalnych do wskazania rodzajów warunków pod względem posiadania przez wykonawców minimalnego poziomu niezbędnego do należytego wykonania zamówienia z uwagi na charakter zamówienia, np:

a) charakter zamówienia wskazuje, że zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy prowadzącemu dany rodzaj działalności w niewielkim zakresie (wykonawca realizujący niewielką ilość zamówień o małej wartości w skali roku) – uzasadnione będzie postawienie warunku posiadania odpowiedniego rocznego obrotu, w tym odpowiedniego obrotu rocznego w obszarze objętym zamówieniem.

b) wykonując zamówienie wykonawca musi posiadać odpowiednią zdolność finansową ponieważ realizacja zamówienia wymaga z jego strony długotrwałego zaangażowania finansowego – uzasadnione będzie postawienie warunku posiadania określonej wysokości odpowiedniego wskaźnika wynikającego ze sprawozdania finansowego;

c) wykonując zamówienie wykonawca może wyrządzić szkodę w majątku zamawiającego lub podmiotów trzecich – uzasadnione będzie postawienie warunku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  1. Wybór rodzaju warunku (warunków) udziału niezbędnego do uznania posiadania przez wykonawcę poziomu zapewniającego należyte wykonanie zamówienia. Wybór rodzaju dokonywany jest na poziomie minimalnym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia.

  1. Określenie wysokości wybranego warunku (minimalna wysokość rocznego obrotu, minimalna wartość wskaźnika ze sprawozdania finansowego, minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Również w tym przypadku określenie wysokości wybranego warunku musi się odbyć na poziomie minimalnym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia.

  1. Określenie dokumentów, jakie wykonawcy zobowiązani są złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków, a wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie ma prawa żądać złożenia dokumentów innych niż wskazane w tym rozporządzeniu.

Proponowane powyżej podejście zabezpiecza zamawiającego przed ewentualnym zarzutem określenia warunku udziału w postępowaniu w sposób ograniczający konkurencję, a więc nie dopuszczający do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy z uwagi na posiadany potencjał i zdolności byliby w stanie należycie wykonać zamówienie. Minimalny poziom zapewniający należyte wykonanie zamówienia to właśnie określenie warunków udziału w sposób, który pozwoli wszystkim wykonawcom zdolnym do wykonania zamówienia ubiegać się o to zamówienie, a jednocześnie nie dopuści do udziału tych niezdolnych do jego wykonania.

Zwracam tylko uwagę na jeden element. Stawiając warunek dotyczący posiadania określonej wysokości odpowiedniego wskaźnika wynikającego ze sprawozdania finansowego, zamawiający musi być przygotowany do sprawdzenia sprawozdania finansowego w zakresie wynikający z postawionego warunku udziału w postępowaniu tj. dysponować osobą, która będzie posiadała odpowiednie umiejętności!

W załączeniu zaś przedstawiam tabelę – ściągę, która wraz z tekstem powyżej powinna w pełni przygotować do wyboru i postawienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here