Zaświadczenie z ZUS, US, KRUS czy oświadczenie wykonawcy

0
1293

art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 – (pdf)

art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 – po poprawie (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wprowadziło dwa rodzaje dokumentów związanych z zaleganiem przez wykonawcę z podatkami, opłatami lub składkami tj. zaświadczenie z ZUS, US, KRUS oraz oświadczenie wykonawcy. Pozornie może się wydawać, że zamawiający może żądać obu tych dokumentów zamiennie stosownie do potrzeb danego postępowania o zamówienie publiczne.

Trzeba jednak zauważyć, że zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów potwierdzających spełnienie postawionego w postępowaniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia. Nie może ich więc żądać w oderwaniu od stawianych warunków, a w przypadku tematu dzisiejszego wpisu, w oderwaniu od art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pzp. Analiza tych przepisów wykazuje, że w ustawie pzp przewidziano dwie różne podstawy wykluczenia związane z zaleganiem z podatkami, opłatami i składkami. Jedna z podstaw jest obligatoryjna (art. 24 ust. 1 pkt. 15 pzp), a druga fakultatywna (art. 24 ust. 5 pkt. 8 pzp). Jak więc dobrać dokument z rozporządzenia do każdej z podstaw wykluczenia?

W dzisiejszej ściądze rozwiązanie tej właśnie kwestii i jednoznaczne przypisanie dokumentu do danej podstawy wykluczenia. Kluczem do tego przypisania jest przywołana wcześniej zasada, że zamawiający może żądać wyłącznie dokumentu potwierdzającego postawiony wcześniej warunek lub wymóg.

Jednocześnie jeżeli zamawiający z jakichś powodów uważa za zasadne i konieczne przedłożenie przez wykonawcę zaświadczenia ZUS, US lub KRUS, musi najpierw postawić odpowiedni wymóg dotyczący podstawy wykluczenia. Pamiętać bowiem należy o fakultatywnych podstawach wykluczenia, dla których zamawiający może żądać dokumentów wyłącznie w przypadku gdy w SIWZ wskazał taką podstawę wykluczenia.

Załączona ściąga ma więc zwrócić uwagę na istnienie dwóch różnych podstaw wykluczenia oraz dwóch różnych dokumentów związanych z tymi podstawami. Ma pozwolić też usystematyzować wiedzę i nie popełnić błędu na etapie SIWZ. Bardzo często przecież zamawiający otrzymuje  na etapie postępowania odwoławczego lub kontroli pytanie – na wykazanie jakiego warunku lub podstawy wykluczenia zamawiający żądał danego dokumentu lub oświadczenia?

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here