Zmiana orzecznictwa w zakresie złożenia gwarancji wadialnej przez konsorcjum – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018r. sygn. akt: IV CSK 86/17

0
965

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja o wyroku Sądu Najwyższego z dnia  15 lutego 2018r. sygn. akt: IV CSK 86/17. Wyrok „(…) oznacza, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum  wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenia oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.(…)”. Link do publikacji Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/wyrok-sadu-najwyzszego-dotyczacy-gwarancji-wadialnej-dla-konsorcjum

Powyższe oznacza, że prawdopodobnie zmianie ulegnie dotychczasowa linia orzecznicza przywołana przeze mnie we wpisie Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin dostępna pod linkiem: https://blogopzp.pl/wadium-cz-i-wymog-zlozenie-forma-i-termin/

W opracowaniu przywołałam wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze akt KIO 1222/17, KIO 1224/17, który prezentował stanowisko odmienne od wyrażonego w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018r sygn. akt IV CSK 86/17. Należy więc w przypadku czynności oceny gwarancji wadialnej złożonej przez konsorcjum uwzględnić przedmiotowe orzeczenie Sądu Najwyższego.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here