Zmiana orzecznictwa w zakresie złożenia gwarancji wadialnej przez konsorcjum – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018r. sygn. akt: IV CSK 86/17

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja o wyroku Sądu Najwyższego z dnia  15 lutego 2018r. sygn. akt: IV CSK 86/17. Wyrok „(…) oznacza, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum  wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenia oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.(…)”. Link do publikacji Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/wyrok-sadu-najwyzszego-dotyczacy-gwarancji-wadialnej-dla-konsorcjum

Powyższe oznacza, że prawdopodobnie zmianie ulegnie dotychczasowa linia orzecznicza przywołana przeze mnie we wpisie Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin dostępna pod linkiem: https://blogopzp.pl/wadium-cz-i-wymog-zlozenie-forma-i-termin/

W opracowaniu przywołałam wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze akt KIO 1222/17, KIO 1224/17, który prezentował stanowisko odmienne od wyrażonego w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018r sygn. akt IV CSK 86/17. Należy więc w przypadku czynności oceny gwarancji wadialnej złożonej przez konsorcjum uwzględnić przedmiotowe orzeczenie Sądu Najwyższego.

 

Przydatnej lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *